Slovak Retail Summit 2019 - Ministerstvo hospodárstva SR