Výzva ZOCR SR k cenovej stabilite

Výzva ZOCR SR k cenovej stabilite
11.07.2008
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 10.7.2008 v priestoroch NBS, za účasti predsedu Vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, guvernéra NBS Ivana Šramka, prezidenta ZOCR SR Pavla Konštiaka a za účasti členov Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR prijal Výzvu k cenovej stabilite, v ktorej sektor obchodu deklaruje, že neodôvodnene nezvýši ceny v procese zavedenia eura.
Vyzval všetkých výrobcov a dodávateľov, aby sa pripojili k tejto výzve, pretože len za ich aktívnej účasti možno udržať stabilitu cien v tomto významnom období, a tak prispieť k nezvyšovaniu inflácie.

Sektor obchodu a cestovného ruchu patrí k najdôležitejším odvetviam národného hospodárstva so 14,1% podielom na HDP, zamestnáva asi 15% aktívneho obyvateľstva a ako jedno z mála odvetví je schopné generovať nové pracovné miesta. Obchod pracuje v mimoriadne vyspelom konkurenčnom prostredí, a tak významne prispieva k udržateľnému vývoju inflácie na Slovensku a hospodárskemu rastu.

ZOCR SR sa zároveň pripojil k Etickému kódexu a predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu podpísali Protokol o pristúpení k Deklarácii spoločenskej zhody zaviesť a používať euro v Slovenskej republike. Zaviazal sa spolupracovať s vládou SR v informačnej kampani o zavedení eura, spolupracovať s kontrolnými inštitúciami v období pred a po zavedení eura a prispieť, aj formou duálneho zobrazovania, k ochrane spotrebiteľa.