Povedali o konferencii INTRACO SPECIAL

Povedali o konferencii INTRACO SPECIAL
22.10.2010
Vyjadrenia ku konferencii INTRACO Special 2010.
Juraj Miškov, minister, Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Našim cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie odstránením zbytočnej administratívnej záťaže, ktorá obmedzuje podnikateľské prostredie na Slovensku a prijímať také zákony, ktoré zabezpečia slobodnú pôdu pre podnikateľov a investorov.
Našou ambíciou je urobiť zo Slovenska bránu do strednej a východnej Európy, rovnako ako je Hongkong bránou do Ázie. Chceme aby mali podnikatelia aspoň spolovice tak slobodné a vhodné podmienky na podnikanie, ako sú napr. v Singapure, ktorý je na špici v oblasti podnikateľských slobôd.

Pavol Konštiak, prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky

Obchod je prostredie, v ktorom hlavne v súčasnej dobe svetovej krízy pociťujú spotrebitelia jej negatívne dôsledky, prostredníctvom zvyšovania cien a znižovania kúpnej sily. Preto nie je zanedbateľná úloha mať v tomto období potraviny pod drobnohľadom a zároveň spolu so všetkými orgánmi štátnej správy spoluvytvárať také podnikateľské prostredie, ktoré čo najviac eliminuje tieto dôsledky.

Gabriel Csollár, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko

INTRACO Special svojimi odbornými témami a zameraním diskusného fóra vytvára výbornú pôdu pre otvorenú odbornú diskusiu o súčasnom stave, úrovni a hlavne transparentnosti podnikania v obchode. Pre zástupcov exekutívy a kontrolných orgánov budú stanoviská podnikateľov z praxe z konkrétnych regiónov určite veľmi podnetné a inšpirujúce.

Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka , Slovenská obchodná inšpekcia

Diskusia na INTRACO Special, by mohla priniesť odpovede na vývoj smerovania dozorných orgánov v závislosti od aktuálnych potrieb trhu. Prínos by bol v orientácii štátneho dozoru na oblasti v ktorých je spotrebiteľ najzraniteľnejší. Príkladom toho môže byť odhaľovanie klamlivých a agresívnych obchodných praktík pri poskytovaní služieb vrátane posudzovania primeranosti zmluvných podmienok. Cieľom je budovanie dôvery nielen spotrebiteľov voči podnikateľom a štátu, ale aj budovanie dôvery podnikateľského sektora, v zmysle toho, že poctivosť zvíťazí!

Jarmila Halgašová, riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska

Otvorená diskusia s politickými predstaviteľmi jednotlivých rezortov a zástupcami predstaviteľov podnikateľských subjektov o podnikateľskom prostredí, o dobrých ale aj zlých skúsenostiach z praxe je prospešné na to, aby sa hľadali správne riešenia pre odstránenie zbytočných administratívnych záťaží a pre nastavenie transparentného podnikateľského prostredia. Faktom je, že za uplynulé štyri roky sa problémy potravinárov prehĺbili, vďaka čomu sa kontinuálne zhoršovala konkurencieschopnosť domácich výrobcov potravín. Veríme, že vláda prijme všetky potrebné opatrenia, ktoré pomôžu posilniť konkurencieschopnosť priemyslu a zvýšiť domácu spotrebu. A na dosiahnutie tohto cieľa je prospešná diskusia všetkých zainteresovaných strán na otvorenom fóre.