Budúcnosť tvoríme dnes

Budúcnosť tvoríme dnes
29.04.2014
Aj keď je každému jasné, že budúcnosť sa tvorí v prítomnosti, nie vždy si to v plnej miere uvedomujeme. Keďže konferencia Slovak Retail Summit dorástla do plnoletosti a s plnoletosťou prichádza zodpovednosť, bude našou snahou a zároveň cieľom, byť súčasťou a hybnou silou procesu modelovania budúcnosti obchodu na Slovensku.

18 rokov na špici diania

Medzinárodná konferencia o obchode a marketingu Slovak Retail Summit, ktorá sa vyprofilovala ako nosné odborné podujatie v oblasti obchodu, bola do roku 2007 známa pod názvom INTRACO. Už 18 rokov každoročne sleduje trendy v obchode, mapuje a analyzuje trh, venuje sa makro aj mikro ekonomickým otázkam, nastaveniu podnikateľského prostredia a jeho dopadov na slovenský obchod. Jej snahou je naučiť počúvať spotrebiteľa, čítať konkurenciu a hľadať cesty rastu a prosperity tak jednotlivých firiem ako aj celej spoločnosti. Súčasťou tohto podujatia je aj oceňovanie tých najlepších ocenením Merkúrov rád , Múza Merkúra a MasterCard Obchodník roka.

20. výročie založenia stavovskej organizácie obchodu

Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky (ďalej len „ZOCR SR“) je stavovskou organizáciou, ktorá vznikla v roku 1994 najprv pod názvom Asociácia veľkoobchodných a distribučných spoločností (AVODIS), ktorá sa v roku 1999 pretransformovala na Zväz obchodu SR. Prirodzeným vyústením prieniku medzi obchodom a cestovným ruchom bolo začlenenie cestovného ruchu do štruktúr Zväzu obchodu, ktorý sa v roku 2004 premenoval na Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky. ZOCR SR je jedným zo zakladajúcich členov Republikovej únie zamestnávateľov. Reprezentuje Slovenskú republiku vo vzťahu k európskemu zväzu obchodu EUROCOMMERCE so sídlom v Bruseli.

Čo nové na retailovom nebi?
 • Reštrikčná potravinová legislatíva
 • Neprimerane vysoké až likvidačné pokuty za predaj (výskyt v regáloch predajní) tovarov po dobe spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti
 • Kvalita a bezpečnosť potravín kontrolovaná primárne v maloobchode
 • Problémy komunikácie so štátnou správou – MPRV SR
 • Podiel slovenských výrobkov na pultoch maloobchodu, tzv. Matovičova novela
 • Zákon o potravinách
 • Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny
 • Návrh zákona o odpadoch a obaloch
Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky sa systematicky venuje práci na zlepšovaní legislatívneho prostredia a neúnavne poukazuje na zákony, ktoré majú negatívny dopad nielen na odvetvie obchodu.
 • bližšie informácie k jednotlivým témam na CD

INICIATÍVA ZOCR SR a PKS – krok za krokom

Dňa 25.4.2014 bol založený Potravinársky klaster, ktorého zakladajúcimi členmi sú:
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, Potravinárska komora Slovenska a ďalšie subjekty z ich radov.

Hlavnými úlohami Potravinárskeho klastra
 • zastupuje záujmy svojich členov a podporuje spoluprácu medzi výrobcami potravín a obchodnými organizáciami v prospech spoločnej vízie: „Kvalitné lokálne potraviny na náš stôl“,
 • podporuje a chráni podnikanie svojich členov v záujme primeraného zastúpenia lokálnych potravín v obchodných sieťach,
 • zabezpečuje PR a propagáciu lokálnych potravín voči spotrebiteľom,
 • poskytuje svojim členom odborný komunikačný, vzdelávací a poradenský servis,
 • poskytuje projektový, inovačný a finančný servis.
Ciele Potravinárskeho klastra
 • zvýšenie spotreby domácich výrobkov,
 • zvýšenie podielu domácich výrobkov,
 • generovanie pracovných príležitostí a zvýšenie kúpnej sily,
 • príležitosť pre riešenie logistiky malých a menších dodávateľov,
 • zlepšenie konkurencieschopnosti členov, inovatívnosti a exportnej spôsobilosti,
 • dopad na ráz krajiny a životného prostredia,
 • vysledovateľnosť výrobkov – jednotná elektronická identifikácia výrobkov.
Potravinársky klaster je otvorený systém pre fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky riadnych a pridružených členov.

Zväz obchodu a cestovného ruchu každoročne oceňuje najlepších
Merkúrov rád 2013 - Najvyššie ocenenie za rozvoj obchodu udeľuje ZOCR SR:


Milanovi Surovcovi – predsedovi predstavenstva, Nitra Zdroj
Milan Surovec je vnímaný ako odborník, ktorý svojím dlhoročným pozitívnym prístupom a komunikáciou prináša nové myšlienky v prospech fungovania obchodu. Aktívne sa podieľa na pozitívnom zviditeľnení obchodu a budovaní dobrých vzťahov s výrobou a štátnou správou. Má záujem kedykoľvek priložiť ruku k dielu a venovať svoj čas veciam prospešným pre obhájenie záujmov obchodu, ale aj spoločnosti ako celku. Je vytrvalo aktívny vo sfére obchodu a oceňovaný aj ako človek výnimočných kvalít a morálky.

Martinovi Mravcovi - riaditeľovi spoločnosti GfK SK/CZ
Martin Mravec dostáva ocenenie Merkúrov rád za dlhoročnú osobnú angažovanosť a prácu v inštitúcii, ktorá odborne analyzuje prácu odvetvia vnútorného obchodu z pozície nezávislej renomovanej odbornej inštitúcie. Táto činnosť je dôležitá tak z pohľadu obchodných spoločností ako aj z pohľadu spotrebiteľa a je dôležitá pre orientáciu a realizáciu nových trendov v obchode v súlade s potrebami trhu a požiadavkami zákazníkov.

Múza Merkúra

Cieľom súťaže je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najkreatívnejšie marketingové a komunikačné projekty v oblasti retailu realizované na Slovensku v priebehu uplynulého kalendárneho roka. Hlavnými kritériami súťaže sú inovácia a kreativita projektu a ich exekúcia.
Názov súťaže a ocenenia „Múza Merkúra“ predstavuje inšpiráciu starorímskeho boha Merkúra, ktorý bol považovaný za patróna obchodu a zisku. Logo súťaže a hlavný vizuál ocenenia predstavuje rastúci strom, ako symbol rastúceho úspechu.
 • Short list súťaže – na CD
Ocenenie MasterCard Obchodník už aj na Slovensku

Súťaž MasterCard Obchodník roka 2013 je projektom spoločnosti MasterCard, ktorý si kladie za cieľ vyzdvihnúť tých najlepších obchodníkov a súčasne pomôcť spotrebiteľom v orientácii na trhu. Tento rok odštartoval prvý ročník tejto súťaže na Slovensku. V Čechách má už 10 ročnú tradíciu. Odborným partnerom projektu je INCOMA Slovakia. Obchodníci budú na Slovensku súťažiť celkovo v 11 kategóriách. Víťaza v 8 odborových kategóriách a absolútneho víťaza určí nezávislá agentúra INCOMA GfK na základe výskumu verejnej mienky. Víťazom každej z ôsmich odborových kategórií sa stane obchodník, ktorý získa najlepšie celkové hodnotenie. Absolútnym víťazom a držiteľom titulu MasterCard Obchodník roka 2013 sa stane ten obchodník, ktorý získa úplne najvyššie hodnotenie zo strany zákazníkov, a to bez ohľadu na kategóriu tovaru. O víťazovi Cena verejnosti hlasovali zákazníci od decembra 2013 do februára 2014 prostredníctvom internetu a sms.

Gold partner a partner Galavečera logo_MasterCard