Zákonom proti spotrebiteľovi?

Zákonom proti spotrebiteľovi?
15.11.2007
Alebo v ústrety zákazníkovi? Snahou obchodníkov, ktorí sa tradične stretávajú na medzinárodnej konferencii INTRACO Special je byť bližšie k zákazníkovi.
Aktuálny Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch bol jednou z horúcich tém konferencie INTRACO Special 2007 a Európskeho dňa obchodu. Podujatie sa konalo 7.11.2007 v Cafe Reduta, Bratislava.

NTRACO Special a Európsky deň obchodu spolu
Organizátori podujatia, spoločnosť INCOMA Slovakia, s.r.o. a Zväz obchodu a cestovného ruchu SR spojili dve podujatia do jedného. Prečo? Dynamický vývoj spoločnosti vyžaduje dynamický a progresívny prístup v každej oblasti hospodárskeho života. Ak dve podujatia sledujú jeden cieľ, je dobré ich spojiť a znásobiť ich účinnosť a výsledok. Spoločný cieľ takto spojil konferenciu INTRACO Special a Európsky deň obchodu do jedného podujatia, ktoré bude slúžiť ako platforma získavania objektívnych informácií. Jeho význam je i v približovaní a uvedomovaní si spojitosti obchodu, výroby a spotrebiteľa v spolupráci so štátnou správou a kontrolnými orgánmi. Máme záujem vytvoriť na tomto podujatí priestor na dialóg medzi jednotlivými partnermi, a tým prispieť k vytvoreniu fungujúceho, optimálne vyváženého systému vzťahov.

Zákonom proti spotrebiteľovi?
Horúcou témou na konferencii bol návrh Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorý je v oficiálnom pripomienkovom konaní a má zrušiť a zároveň nahradiť zákon o obchodných reťazcoch. Návrh zákona v znení v akom je predložený, sa netýka iba vzťahov podnikateľov v obchode a ich dodávateľov, ale všetkých účastníkov obchodných vzťahov a bude mať dopad aj na spotrebiteľa. Návrh zákona môže pre budúce obdobie ovplyvniť slobodu podnikania, môže mať vplyv aj na úroveň cien, existenciu malých a stredných podnikateľov, a to nielen v obchode, ale aj v iných odvetviach. A toto je závažný spoločenský a politický jav. „Predkladaný návrh predpisu je protiústavný, pretože obmedzuje slobodu podnikania, ako je to upravené v článku 35 Ústavy SR a je v rozpore s § 2 obchodného zákonníka, a to z toho dôvodu, že nekorektne obmedzuje jeho samostatnosť, obmedzuje princíp zmluvnej voľnosti.“, povedal v diskusii Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR. Návrh zákona je i porušením tzv. kompetenčného zákona, pretože, okrem iného, ústredný orgán štátnej správy nemôže vykonávať kontrolu podnikateľských subjektov tzv. priamou kontrolou. "Návrh predpisu je nemerateľný, jednostranný, neobjektívny, vágny a z toho dôvodu nič neriešiaci. Ide nad rámec slovenskej legislatívy i legislatívy EÚ. Obmedzuje a ohrozuje pravidlá voľného trhu.", dodáva ďalej P. Konštiak. Zväz obchodu a cestovného ruchu SR preto odporúča zrušiť tento zákon a vyňať ho z Plánu legislatívnych úloh vlády SR. Na tlačovej konferencii, ktorej sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy a obchodu zazneli protichodné názory na spomínaný zákon. Podľa zástupcov štátnej správy, zákon má za cieľ vyrovnať rozdiely a vyvážiť vzťahy medzi poľnohospodármi, výrobcami a obchodom. Podľa obchodu zákon narúša základné pravidlá trhového hospodárstva. "Nepoznám v EÚ zákon podobný vášmu Zákonu o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch.", vyjadril svoj názor Xavier R. Durieu, generálny sekretár EuroCommerce.

Silní posiľňujú, noví prichádzajú
Čo ovplyvňuje obchodnú sféru, jej vývoj a trendy v obchode? Obchod v strednej a východnej Európe prechádza novou vývojovou etapou. Trh sa stále koncentruje, veľkí hráči sa stávajú ešte väčšími. Silní posilňujú, no prichádzajú i noví konkurenti. Nové silné obchodné značky možno pozorovať najmä v oblasti non - food. V roku 2006 označili spotrebitelia SR za hlavné nákupné miesto potravín supermarkety a hypermarkety /52%/. "V ČR vedú taktiež veľké formáty. Za hlavné nákupné miesto rýchloobrátkového tovaru označujú spotrebitelia ČR hypermarkety. V poslednom období však strácajú tempo.", uviedol vo svojej prezentácii Tomáš Drtina, Manging Partner, INCOMA Research. Pozícia obchodných formátov sa čím ďalej viac líši podľa nakupovaného sortimentu. Napr. čerstvé mäso, dekoratívnu kozmetiku alebo parfémy nakupujú spotrebitelia radšej v menších predajniach.

"Convenience a category killers"

V novej fáze vývoja obchodu je významným faktorom rast náročnosti a sofistikovanosti nakupujúcich a stále diferencovanejšia ponuka zo strany obchodu. "Do hry vstupuje diferenciácia nákupných preferencií podľa kategórií, podľa nákupných príležitostí a podľa miesta nákupu. Diferenciácia trhu otvára priestor pre convenience retail, convenience stores a category killers. Diferenciácia sa vo veľkej miere prejavuje v nákupnom správaní jednotlivých zákazníckych segmentov. Zákazníci sa stávajú stále viac náročnými.", zdôrazňuje T. Drtina. Čo vlastne zákazníci od obchodu vyžadujú? Dobré ceny, čerstvosť, kvalitu, primeraný čas strávený v predajni, kvalitné služby, ochotný a kvalifikovaný personál. A tu je priestor pre diferenciáciu marketingových stratégií. "Trh je rozdelený na masových hráčov, category killers a conveniece. Obchodníci budú musieť hľadať svoju pozíciu. Šance sú však otvorené pre veľkých i malých.", dodáva T. Drtina.

EURO informačná kampaň
Pre úspešné zavedenie eura je dôležité, aby každý subjekt bol včas, správne a v dostatočnom rozsahu informovaný o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho zo zavedenia eura vyplynú. Vstup eura na Slovensko bude sprevádzať presne cielená komunikácia, ktorej zámerom je tlmiť obavy z rastu cien po prijatí eura, ochrana spotrebiteľa, pravidlá duálneho zobrazovania cien atď. Hlavná časť informačnej kampane sa uskutoční v roku 2008. Informačná kampaň bude mať informačný a vzdelávací charakter. Hlavná informačná kampaň bude orientovaná na obyvateľstvo. Osobitná pozornosť bude venovaná citlivým skupinám (seniori, deti, zdravotne postihnutí, osamelo žijúci, menšiny) a ekonomicky slabším regiónom Slovenska. Cieľovými skupinami kampane sú školopovinná mládež, stredoškoláci, vysokoškoláci, VÚC, mestá a obce, živnostníci, malé a stredné podniky, národnostné menšiny a široká verejnosť. Pre každú cieľovú skupinu budú zvolené vhodné komunikačné nástroje. Vo všeobecnosti medzi ne budú patriť informácie v médiách, vrátane inzercie, univerzálny tlačový materiál doručený do každej domácnosti, internetová stránka, rôzne brožúry, letáky, plagáty, billboardy, audiovizuálne materiály, bezplatná telefonická linka, odborné konferencie, školenia a prednášky.

Bohumila Tauchmannová, INCOMA Slovakia
Jana Kuklová - Bokorová, INCOMA Slovakia