Vyhlásenie účastníkov SLOVAK RETAIL SUMMIT - INTRACO 2008

Vyhlásenie účastníkov SLOVAK RETAIL SUMMIT - INTRACO 2008
18.04.2008
Účastníci konferencie SLOVAK RETAIL SUMMIT - INTRACO 2008 popri odbornom programe rokovali o Zákone o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorý 11. apríla 2008 prijala Národná rada SR.
17.-18.4.2008, hotel Holiday Inn, Bratislava

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch je podľa účastníkov konferencie:
  • v rozpore so zásadami zmluvnej voľnosti,
  • nevyvážený, pretože znevýhodňuje v obchodno - právnych vzťahoch jednu zmluvnú stranu,
  • v rozpore s princípmi Európskej únie, pretože kladie bariéry slobodnej voľbe usadenia sa a podnikania,
  • obsahuje ustanovenia, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR, ale i s inými právnymi normami platnými v SR.
Účastníci medzinárodnej konferencie SLOVAK RETAIL SUMMIT - INTRACO 2008 vyhlasujú, že tvorcovia zákona neprihliadali v legislatívnom procese na pripomienky zo strany obchodu. Uvedený zákon sa v konečnom dôsledku môže obrátiť proti slovenským dodávateľom i spotrebiteľom.

Preto odporúčame Prezidentovi SR, aby zvážil podpísanie Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch.