Informácia o národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007-2013

Informácia o národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007-2013
05.06.2006
Programový dokument predstavuje referencný nástroj na prípravu programovania fondov EÚ.

Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Európskeho Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre intervencie fondov na európskej úrovni. Taktiež určí prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej strane.

Viac o národnom stretegickom referenčnom rámci SR tu.